KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG

QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG

1. Đối tượng áp dụng:

-   Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chuyển phát của DHA express

2. Điều kiện tiếp nhận khiếu nại:

Tiếp nhận khiếu nại của người gửi qua các hình thức:

-   Khiếu nại trực tiếp tại nơi nhận gửi:

-   Khiếu nại qua điện thoại, Email, văn bản

      Điện thoại tiếp nhận khiếu nại: 02553 733 357   

Email :dha.hp.express@gmail.com 

3. Quy trình khiếu nại

    Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại của khách hàng qua các hình thức trên, bộ phận khiếu nại có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin khiếu nại vào sổ khiếu nại

4. Thời hiệu khiếu nại:

-    03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp doanh nghiệp không công bố thời gian toàn trình thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày bưu gửi đó được chấp nhận;

-    02 ngày kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

-    Thời gian giải quyết khiếu nại là trong vòng 2 tháng (đối với dịch vụ trong nước) kể từ ngày DHA express nhận được thông tin khiếu nại.

-    Thanh toán tiền bồi thường (tiền mặt hoặc chuyển khoản) trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xác lập bồi thường bằng văn bản.

-   Trường hợp DHA express và người gửi có thỏa thuận cụ thể thì DHA express sẽ bồi thường theo thỏa thuận cụ thể đó.

5.  Miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

- Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được, do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.

- Hàng dễ vỡ (thủy tinh, sành, sứ….), hoặc hàng đặc biệt (chất lỏng, mực in, sơn nước…) bị hư hại trong quá trình vận chuyển.

- Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn.

- Hàng bị hư hại do các nguyên nhân vật lý, sinh học, hóa học… hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.

- Chậm chỉ tiêu thời gian do nguyên nhân máy bay trễ chuyến, hủy chuyến.

- Người sử dụng dịch vụ không chứng minh được việc gửi hoặc suy suyển, hư hỏng bưu gửi;

- Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;

- Bưu gửi bị phát nhầm do lỗi người gửi.

- Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

7. Bồi thường cho khách hàng

.  Nguyên tắc bồi thường.

 - Việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.

- Tiền bồi thường được trả cho người gửi, hoặc người nhận nếu được người gửi chỉ định.

-Nguyên tắc bồi thường và mức giới hạn bồi thường thiệt hại sẽ áp dụng điều 24 và điều 25 của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ qui định chi tiêt thi hành một số của luật Bưu chính .